Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Prihláste sa k odberu

 1. Úvod
 2. Spracovanie osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 (ďalej len „Tlačiareň Akcent s.r.o.“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a e-shopu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť  Tlačiareň Akcent s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov

 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice alebo emailu zaslaného na emailovú adresu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. elektronicky na emailovú adresu tlacakcent@gmail.com alebo písomne na adrese: A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov e-shopu

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 (ďalej len „Tlačiareň Akcent s.r.o.“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a e-shopu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť  Tlačiareň Akcent s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov

 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice alebo emailu zaslaného na emailovú adresu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. elektronicky na emailovú adresu tlacakcent@gmail.com alebo písomne na adrese: A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov
 

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 (ďalej len „Tlačiareň Akcent s.r.o.“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a e-shopu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť  Tlačiareň Akcent s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov

 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice alebo emailu zaslaného na emailovú adresu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. elektronicky na emailovú adresu tlacakcent@gmail.com alebo písomne na adrese: A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti
 

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 (ďalej len „Tlačiareň Akcent s.r.o.“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a e-shopu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť  Tlačiareň Akcent s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov

 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice alebo emailu zaslaného na emailovú adresu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. elektronicky na emailovú adresu tlacakcent@gmail.com alebo písomne na adrese: A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely použitia funkcie Strážny pes

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 (ďalej len „Tlačiareň Akcent s.r.o.“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a e-shopu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť  Tlačiareň Akcent s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov

 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice alebo emailu zaslaného na emailovú adresu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. elektronicky na emailovú adresu tlacakcent@gmail.com alebo písomne na adrese: A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení
 

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 (ďalej len „Tlačiareň Akcent s.r.o.“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a e-shopu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť  Tlačiareň Akcent s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov

 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice alebo emailu zaslaného na emailovú adresu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. elektronicky na emailovú adresu tlacakcent@gmail.com alebo písomne na adrese: A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk
 

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 (ďalej len „Tlačiareň Akcent s.r.o.“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a e-shopu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..
 3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 1. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť  Tlačiareň Akcent s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov

 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník so môže od spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.  preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o.  majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice alebo emailu zaslaného na emailovú adresu. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 2. V prípade, že zákazníci spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. elektronicky na emailovú adresu tlacakcent@gmail.com alebo písomne na adrese: A. Behunka 64A, 900 81 Šenkvice.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Naši partneri
AkcentShop 2020
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk