Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Prihláste sa k odberu

 

 

  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka
64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 IČ DPH: SK2023596113

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej
kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
Email: ba@soi.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A.Behunka 64A, 900 81 Šenkvice (ďalej len Tlačiareň Akcent s.r.o.) a jeho zákazníkmi pri dodávkachškolských a kancelárskych potrieb a ďalšieho tovaru na základe jeho objednávky.

2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy
medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods.

3. Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok
sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli
platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke
predávajúceho.

II. Kúpna zmluva

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. dodá
kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie
Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu
na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..

2. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Tlačiareň
Akcent s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.
potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek
pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene,ktorá je uvedená v internetovom obchode.

III. Objednávanie tovaru

1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom
elektronického obchodu www.akcentshop.sk.

2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje: a) obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, fax, e-mailovú adresu), kód objednávaného tovaru podľa
katalógu, prípadne aj jeho popis, b) množstvo objednávaného tovaru, c) adresu miesta dodania
tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho, d) termín dodania tovaru,
ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP, e) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník),
prípadne odtlačok pečiatky zákazníka, f) meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto, g) údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.

3. Po prijatí objednávky je spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. povinná skontrolovať, či je
požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude
na sklade v požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 24 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu spresnenie ponuky zostrany predávajúceho.

4. Pri prvom objednávaní je zákazník povinný spolu s objednávkou doručiť svoje identifikačné doklady, t.j. výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o DIČ. Neplatí pri nákupe cez elektronický obchod.

5. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

6. Fotografie používané na internetovom obchode www.akcentshop.sk sa môžu líšiť od
skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme
zodpovednosť.

IV. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky

1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného
výrobku na adrese www.akcentshop.sk.. Ceny sú zobrazované vrátene 20% DPH, resp. 10% DPH
tak ako je uvedené pri tovare. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň
odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník
informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami v
predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.                                                       

2. Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné
alebo hotovostné spôsoby platby. a) Platba na dobierku – najpoužívanejší spôsob, tovar uhrádzate až
pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti b) Platba v
hotovosti – platba v hotovosti prípadne platobnou kartou na predajni, len pri osobnom odbere c)
Platba na základe zálohovej faktúry – platba vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných
prostriedkov na náš účet. d) Platba na základe faktúry so splatnosťou – faktúru je nutné uhradiť do
dohodnutého dátumu splatnosti.                                                                                                     

3. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi
vystaví spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči
spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky.V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.                                     

4. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má
neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v
hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si
spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých
záväzkov.

V. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. účtuje dopravné : a) Kuriérska služba GLS – 3,98
€ s DPH – dodanie v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky b) Slovenská pošta „Doručenie na poštu“ – 3,58 € s DPH – dodanie do 2 pracovných dní od expedície c) Slovenská pošta „Doručenie na adresu“ – 3,58 € s DPH – dodanie do 3 pracovných dní od expedície  d) Zásielkovňa - 2,98 € s DPH dodanie v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky.                                             

2. Balné poplatky neúčtujeme.                                                                                                       

3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. expeduje objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do 48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník
informovaný tak ako to je uvedené v odseku III. Objednanie tovaru.

4. Zákazník je povinný spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. neodkladne písomne informovať o
akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť
Tlačiareň Akcent s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným
dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.                     

5. Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní
tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do
dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti Tlačiareň Akcent
s.r.o.. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej
faktúry.

6. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny
za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo
predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť
až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

VI. Reklamácie a záručná doba, storno

1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia
nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný
skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby
tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 24 hodín od
prebratia tovaru a nahlásiť emailom alebo telefonicky.

2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom
kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si
v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl.
Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa
prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť emailom na info@akcentshop.sk alebo prostredníctvom
formulára na webovej stránke.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak
nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho
zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej
spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym
zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním
tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru
nadmerným zaťažovaním. b) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v
dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo
iným porušením záručných podmienok. c) vady spôsobené pri preprave zásielky.                             

5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo
osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo
k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú
zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený
reklamačný formulár.

6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých
prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na
prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych
dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo
odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne
najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný
formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a
služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Tovar neposielajte na
dobierku inak nebude tovar prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.   

9. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v
zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na
objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze
skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.                                 

10. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy
bez storno poplatku

VII. Spracovanie osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, obchodná firma, bydlisko, adresa prevádzky, IČO, DIČ, číslo bankového účtu a pod.) za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, výdajka, dodací list a pod.) v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pri plnom rešpektovaní práva zákazníka.

2. Osobné údaje, ktoré nám zákazník poskytuje pri odoslaní objednávky sú nevyhnutné na jej
korektné spracovanie. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe,
okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
kontroly.

3. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy za účelom anonymného hodnotenia e-shopu.

4. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové
účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj
súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to odhlásením sa z odberu noviniek. Od toho momentu
Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2018

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A. Behunka
64A, 900 81 Šenkvice, IČO : 46 832 246, DIČ 2023596113 IČ DPH: SK2023596113

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej
kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
Email: ba@soi.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou Tlačiareň Akcent s.r.o., so sídlom A.Behunka 64A, 900 81 Šenkvice (ďalej len Tlačiareň Akcent s.r.o.) a jeho zákazníkmi pri dodávkachškolských a kancelárskych potrieb a ďalšieho tovaru na základe jeho objednávky.

2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy
medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods.

3. Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok
sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli
platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke
predávajúceho.

II. Kúpna zmluva

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. dodá
kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie
Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu
na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o..

2. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Tlačiareň
Akcent s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.
potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek
pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene,ktorá je uvedená v internetovom obchode.

III. Objednávanie tovaru

1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom
elektronického obchodu www.akcentshop.sk.

2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje: a) obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, fax, e-mailovú adresu), kód objednávaného tovaru podľa
katalógu, prípadne aj jeho popis, b) množstvo objednávaného tovaru, c) adresu miesta dodania
tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho, d) termín dodania tovaru,
ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP, e) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník),
prípadne odtlačok pečiatky zákazníka, f) meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto, g) údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.

3. Po prijatí objednávky je spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. povinná skontrolovať, či je
požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 24 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu spresnenie ponuky zostrany predávajúceho.

4. Pri prvom objednávaní je zákazník povinný spolu s objednávkou doručiť svoje identifikačné doklady, t.j. výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o DIČ. Neplatí pri nákupe cez elektronický obchod.

5. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

6. Fotografie používané na internetovom obchode www.akcentshop.sk sa môžu líšiť od
skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme
zodpovednosť.

IV. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky

1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného
výrobku na adrese www.akcentshop.sk. Ceny sú zobrazované vrátene 20% DPH, resp. 10% DPH
tak ako je uvedené pri tovare. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň
odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník
informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami v
predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.                                                       

2. Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné
alebo hotovostné spôsoby platby. a) Platba na dobierku – najpoužívanejší spôsob, tovar uhrádzate až
pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti b) Platba v
hotovosti – platba v hotovosti prípadne platobnou kartou na predajni, len pri osobnom odbere c)
Platba na základe zálohovej faktúry – platba vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných
prostriedkov na náš účet. d) Platba na základe faktúry so splatnosťou – faktúru je nutné uhradiť do
dohodnutého dátumu splatnosti.                                                                                                     

3. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi
vystaví spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o.. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči
spoločnosti Tlačiareň Akcent s.r.o. podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky.V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.                                     

4. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má
neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v
hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si
spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých
záväzkov.

V. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

1. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. účtuje dopravné : a) Kuriérska služba GLS – 3,98
€ s DPH – dodanie v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky b) Slovenská pošta „Doručenie na poštu“ – 3,58 € s DPH – dodanie do 2 pracovných dní od expedície c) Slovenská pošta „Doručenie na adresu“ – 3,58 € s DPH – dodanie do 3 pracovných dní od expedície  d) Zásielkovňa - 2,98 € s DPH dodanie v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky.                                                

2. Balné poplatky neúčtujeme.                                                                                                       

3. Spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. expeduje objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do 48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník
informovaný tak ako to je uvedené v odseku III. Objednanie tovaru.

4. Zákazník je povinný spoločnosť Tlačiareň Akcent s.r.o. neodkladne písomne informovať o
akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť
Tlačiareň Akcent s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným
dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.                     

5. Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní
tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do
dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti Tlačiareň Akcent
s.r.o.. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej
faktúry.

6. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny
za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo
predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť
až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

VI. Reklamácie a záručná doba, storno

1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia
nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný
skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby
tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 24 hodín od
prebratia tovaru a nahlásiť emailom alebo telefonicky.

2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom
kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si
v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl.
Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa
prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť emailom na info@akcentshop.sk alebo prostredníctvom
formulára na webovej stránke.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak
nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho
zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej
spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym
zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním
tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru
nadmerným zaťažovaním. b) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v
dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo
iným porušením záručných podmienok. c) vady spôsobené pri preprave zásielky.                             

5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo
osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo
k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú
zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený
reklamačný formulár.

6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých
prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na
prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych
dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo
odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne
najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný
formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a
služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Tovar neposielajte na
dobierku inak nebude tovar prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.   

9. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v
zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na
objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze
skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.                                 

10. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy
bez storno poplatku

VII. Spracovanie osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, obchodná firma, bydlisko, adresa prevádzky, IČO, DIČ, číslo bankového účtu a pod.) za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, výdajka, dodací list a pod.) v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pri plnom rešpektovaní práva zákazníka.

2. Osobné údaje, ktoré nám zákazník poskytuje pri odoslaní objednávky sú nevyhnutné na jej
korektné spracovanie. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe,
okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
kontroly.

3. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy za účelom anonymného hodnotenia e-shopu.

4. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové
účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj
súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to odhlásením sa z odberu noviniek. Od toho momentu
Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2018

                    

Naši partneri
AkcentShop 2020
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk